دادخواست چیست؟
نگارش و تقدیم دادخواست اولین گامی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوای حقوقی لازم است، چرا که بموجب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند بر این اساس یک دعوی حقوقی که باید مطابق قانون در قالب دادخواست طرح و اقامه گردد می توان گفت که دادخواست شناسنامه دعوای شماست و اصولاً تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین حساسیت در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد یا برای مشاوره با وکلا و حقوقدانان هزینه های غیر رسمی و غیر قابل مطالبه ای برایتان داشته باشد، خالی از قوت و فایده نیست.

انواع دادخواست
۱٫نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی(نخستین)
۲٫صفحه دوم دادخواست نخستین
۳.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی(ملک)
۴.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام
۵.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی
۶.دلدخواست الزام به تنظیم سندرسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدورقرار دستور موقت یا تامین خواسته
۷.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ
۸.دادخواست الزام به انتقال رسمی ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ
۹.دادخواست الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال از سوی وکیل
۱۰٫ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال( مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد)
۱۱٫ دادخواست الزام به فک رهن
۱۲٫ دادخواست الزام به اجرا تعهد و بدوا صدوردستور موقت بر منع تصرف و استفاده
۱۳٫ دادخواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرار داد و بدوا صدور قرار تامین خواسته
۱۴٫ دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی
۱۵٫ دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن
۱۶٫ دادخواست الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
۱۷٫ دادخواست الزام به تفکیک مورد معامله
۱۸٫ دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفتر خانه و انتقال پلاک ثبتی و بدوا صدور قرار دستور موقت
۱۹٫ دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت
۲۰٫ دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهی مالیات مشاغل
۲۱٫ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال از سوی وکیل
۲۲٫ دادخواست توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
۲۳٫ دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل( در خصوص مبایعه نامه)
۲۴٫ نمونه فرم مبایعه نامه پلاک ثبتی
۲۵٫ دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا
۲۶٫ دادخواست صدور قرار تامین دلیل و اجرای ان جهت ضبط حضور یا عدم حضور طرفین در دفتر خانه
۲۷٫ دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی
۲۸٫ دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگیری و‌منع ادامه عملیات ساختمانی
۲۹٫ دادخواست فسخ قولنامه از سوی خریدار به لحاظ در تصرف زمین شهری بودن ملک
۳۰٫ دادخواست تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ و صدور حکم بر دایر بودن ملک
۳۱٫ دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا، اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامین خواسته
۳۲٫ دادخواست فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه
۳۳٫ دادخواست تایید فسخ قرارداد، خلع ید، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامین خواسته
۳۴٫ دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی
۳۵٫ نمونه برگ صفحه اول سند مالکیت (ملک)
۳۶٫ دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامین خواسته
۳۷٫ دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره
۳۸٫ دادخواست تخلیه اپارتمان به لحاظ انقضای مدت اجاره
۳۹٫ دادخواست تخلیه و تحویل اماکن مسکونی به لحاظ انقضای مدت اجاره
۴۰٫ دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
۴۱٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی اجاره
۴۲٫ دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی
۴۳٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل
۴۴٫ دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا بستگانش به محل برای سکنی
۴۵٫ دادخواست تخلیه به لحاظ نیاز شخصی موجر یا مالک به محل کسب
۴۶٫ دادخواست تخلیه به منظور نو سازی ملک مورد اجاره
۴۷٫ نمونه پروانه ساختمان( جهت تخلیه ملک مورد اجاره)
۴۸٫ نمونه فرم (برگ) مفاصای حساب نو سازی
۴۹٫ نمونه برگ گواهی ساختمان( پایان کار)
۵۰٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا
۵۱٫ دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
۵۲٫ دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز( مورد اجاره)
۵۳٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و صدور قرار تامین دلیل
۵۴٫ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد انتقال به غیر
۵۵٫ دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده از عین مستاجر
۵۶٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
۵۷٫ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
۵۸٫ دادخواست صدور قرار تامین دلیل و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
۵۹٫ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد
۶۰٫ دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها
۶۱٫ دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر
۶۲٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی یا تفریط و صدور قرار تامین دلیل از سوی وکیل
۶۳٫ دلایل و منضمات دادخواست های تخلیه ید در رابطه استیجاری
۶۴٫ دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل در موارد تعدی و تفریط مستاجر
۶۵٫ دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن اداری، تجاری
۶۶٫ دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری
۶۷٫ دادخواست تعدیل اجاره بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت
۶۸٫ دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
۶۹٫ دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی
۷۰٫ دادخواست الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی اجاره
۷۱٫ دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
۷۲٫ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی
۷۳٫ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره در موارد اجاره نامه رسمی
۷۴٫ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره در موارد اجاره نامه عادی
۷۵٫ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره والزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
۷۶٫ دادخواست مطالبه اجرت المثل
۷۷٫ دادخواست الزام به تادیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها
۷۸٫ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بها( اجاره نامه عادی)
۷۹٫ دادخواست عسر و حرج موجر
۸۰٫ دادخواست صدور قرار تامین دلیل با کارشناس
۸۱٫ دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاری
۸۲٫ دادخواست صدور قرار تامین خواسته
۸۳٫ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستاجر
۸۴٫ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستاجر جدید
۸۵٫ دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سر قفلی
۸۶٫ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حقوق سر قفلی مغازه
۸۷٫ دادخواست تعیین اجاره بهاو الزام به تنظیم سند اجاره رسمی( در موارد و‌جود اجاره نامه عادی)
۸۸٫ دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی در موارد توافق شفاهی
۸۹٫ دادخواست الزام به تعمییرات اساسی در مورد اجاره
۹۰٫ دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت
۹۱٫ دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث از سوی وکیل
۹۲٫ تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوقی ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه
۹۳٫ دادخواست عسر و حرج مستاجر
۹۴٫ دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر
۹۵٫ دادخواست تامین دلیل تخلیه و‌تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره
۹۶٫ دادخواست تامین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه مدت
۹۷٫ دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع
۹۸٫ دادخواست اجازه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز
۹۹٫ دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی
۱۰۰٫ دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس به نحو تضامن
۱۰۱٫ نمونه از برگ چک کامل
۱۰۲٫ دادخواست صدور قرار تامین خواسته و‌مطالبه وجه چک بلامحل و خسارات تاخیر تادیه
۱۰۳٫ دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی
۱۰۴٫ مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل
۱۰۵٫ نمونه چک و شرایط صوری ان
۱۰۶٫ نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداخت چک
۱۰۷٫ نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب چک
۱۰۸٫ دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعد و صدور قرار تامین خواسته
۱۰۹٫ نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته
۱۱۰٫ نمونه دیگر برگه واخواست نامه
۱۱۱٫ نمونه سفته
۱۱۲٫ دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تامین خواسته
۱۱۳٫ دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و طهر نویس به نحو تضامن
۱۱۴٫ دادخواست مطالبه وجه واخواست شده
۱۱۵٫ دادخواست مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری
۱۱۶٫ دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده از شرکت
۱۱۷٫ دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی کتبی
۱۱۸٫ دادخواست الزام کانون وکلای دادگستری به اعطا پروانه وکالت
۱۱۹٫ دادخواست به قرار صدور تامین خواسته
۱۲۰٫ نمونه برگ‌دادخواست تجدید نظر
۱۲۱٫ دادخواست تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان
۱۲۲٫ دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور
۱۲۳٫ دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم
۱۲۴٫ نمونه برگ دادخواست تجدید نظر واخواهی
۱۲۵٫ صفحه دوم دادخواست تجدید نظر واخواهی
۱۲۶٫ دادخواست واخواهی اعتراض به رای غیابی
۱۲۷٫ دادخواست ورود ثالث
۱۲۸٫ دادخواست جلب ثالث
۱۲۹٫ دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم
۱۳۰٫ شرایط دعاوی ورود، جلب، اعتراض ثالث
۱۳۱٫ دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
۱۳۲٫ دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد
۱۳۳٫ ایا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد
۱۳۴٫ دادخواست صدور گواهی حصر وراثت
۱۳۵٫ نمونه دیگر دادخواست گواهی انحصار وراثت
۱۳۶٫ دادخواست صدور گواهی حصر وراثت شهید
۱۳۷٫ مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت
۱۳۸٫ نمونه برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
۱۳۹٫ صفحه دوم استشهادیه
۱۴۰٫ نمونه دیگر برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
۱۴۱٫ صفحه دوم استشهادیه
۱۴۲٫ نمونه رونوشت اگهی انحصار وراثت
۱۴۳٫ دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه
۱۴۴٫ دادخواست تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی
۱۴۵٫ دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی
۱۴۶٫ دادخواست صدور قرار مهر و‌موم و تحریر ترکه متوفی
۱۴۷٫ دادخواست ما ترک متوفی
۱۴۸٫ مدارک لازم برای درخواست تقسیم ترکه

فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟